SOCRATES - ERASMUS


Sokrates Eğitim Programı Avrupa'da 31 ülkede ve yaklaşık 1800 üniversitede 2004 yılı itibariyle uygulanmaktadır. Sokrates Eğitim Programı 7'den 77'ye eğitimi kapsamakta 5 ana ve 3 yan eylem olmak üzere toplam 8 eylemden oluşmaktadır: 
Ana Eylemler:
a.   Comenius Eylemi: İlk ve orta öğrenim
b.   Erasmus  Eylemi: Yüksek öğrenim
c.   Lingua Eylemi: Dil öğrenimi
d.   Grutwig Eylemi: Yaşam boyu öğrenim
e.   Minerva: Açık ve uzaktan eğitim
Yan Eylemler:
a. Gözlem ve yenilik : Bilgi ve deneyim alışverişi
b. Ortak Faaliyetler: Leonardo da Vinci ve Youth programı gibi diğer topluluk
     programları ile ortak çalışmalar yapmak
c. Destek Faaliyetleri : Bilgilendirme ve bilinç oluşturma faaliyetleri
Sokrates Programının hukuki temellerinin genel çerçevesini Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 149. maddesi oluşturur. Söz konusu maddeye göre Topluluğun, üye devletlerle işbirliği içerisinde yürütülecek öğrenci değişimi, hareketliliğin teşviki ve Avrupa Birliği dillerinin öğretilmesi gibi bir dizi etkinlik yoluyla, “eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunması” öngörülmektedir.
Bütün AB Eğitim Programlarında olduğu gibi Sokrates programındaki amaçta Avrupa'da eğitimin  katkı sağlayarak Avrupa'nın küreselleşme sürecinde ABD ve Japonya ile arasındaki farkı kapatarak dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Eğitim, bilgi üretimi ve teknolojik gelişimin temeli olduğundan özellikle Sokrates programını AB'nin kalkınma hamlesinin önemli itici güçlerinden biri olarak yorumlayabiliriz.
Programlara Katılan Ülkeler:


25 AB Ülke

Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hollanda
Portekiz

İspanya
İngiltere
Estonya
Kıbrıs
Macaristan
Litvanya
Letonya
Polonya
Çek Cumhuriyeti

Slovenya
Slovakya
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
İsviçre
Malta

Avrupa Ekonomik Alanı

İzlanda

Norveç

Liechtenstein

AB'ye Aday Ülkeler

Bulgaristan

Romanya

*Türkiye


Türkiye AB Eğitim Programlarına 1999 Helsinki Zirvesi ile tam katılım hakkı kazanmış, 2002 Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), AB Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Ajans (AB Gençlik ve Eğitim Programları Dairesi Başkanlığı) ile programlara tam katılım için “Hazırlık Dönemi” başlamış ve nihayetinde 15 Nisan 2004 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Mutabakat zaptı ile Programlara 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle tam katılımı resmen sağlanmıştır.
Erasmus  
Erasmus 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki' olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus'tan gelmektedir. Erasmus adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students.
Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır.  Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları, ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve 2010 yılında ki Lizbon hedeflerine ulaşabilmek, dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır. Erasmus Eylemi Sokrates Programı içindeki en popüler eylemdir tüm program bütçesinin % 51 ' ini kullanmaktadır.  Erasmus eylemi kendi içinde 3'e ayrılır:
Erasmus 1 : Öğrenci - akademisyen değişimleri ve hazırlık ziyaretleri
Erasmus 2: Müfredat Geliştirme Projeleri ve Yoğun Programlar, Merkezi Projeler
Erasmus 3 : Tematik Ağlar
Öğrenci - Akademisyen Değişimleri ve Hazırlık Ziyaretleri
Yükseköğretim kurumları tarafından imzalanacak ikili anlaşmalar (Bilateral Agreements) çerçevesinde öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında geçirebilirler.  Bölümünüzün Nisan 2012 itibariyle ikili anlaşma yaptıkları üniversiteler aşağıdaki tablodadır. Anlaşma yapılan üniversite sayısı zaman içinde değişmektedir.


Ülke

Üniversite

Polonya

Akademia Pedagogiczna

Fransa

Universite Pierre Et Marie Curie - Paris 6 -

Yunanistan

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis    G THESSAL01)

Almanya

Technische Universität München ( D MUNCHENO2 )

İspanya

Universidad de Zaragoza E ZARAGOZ01

Almanya

University of Konstanz D KONSTAN01

İngiltere

University College of London   UK LONDON029   

İtalya

Sapienza Universita De Roma      I ROMA01

 

3 ila 12 ay arasında değişebilecek bu süre zarfında öğrenciler, seyahat, dil hazırlığı ve ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğabilecek masrafları karşılamak üzere bir miktar tahsisatla ödüllendirilirler. Erasmus Eyleminin uygulayıcısı hiçbir ülkede 1. sınıf öğrencileri Erasmus değişiminden faydalanamamaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yüksek öğrenim süreleri boyunca yalnız bir kez Erasmus değişim öğrencisi olabilmekte fakat Avrupa çapında daha çok lisans öğrencileri değişim programında faydalanmayı tercih etmektedirler. Tahsisatın miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenecek olup her ay için 100 ila 500 Euro arasında değişmektedir. Erasmus Eylemini uygulayan ülkelerin tahsisat miktarı Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmektedir ve miktar ülkelerin gelişmişlik durumları göz önüne alınmaktadır. Ayrıca gidilen kuruma eğitim harcı yatırılmamaktadır. Bu değişimlerin amacı öğrenci açısından farklı yaşamlar, kültürler, toplumlar ve eğitim sistemi hakkında fikir sahibi olmak, farklı yaşam biçimlerine ve kültürlere toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve daha iyi iş imkanlarına mezun olduktan sonra sahip olabilmektir. Erasmus sayesinde 1 milyondan fazla öğrenci 1995 yılından beri değişimden faydalanmıştır.
Erasmus kapsamında öğretim görevlileri de kısa süreli olarak partner bir kuruluşta bulunabilmekte ve ders verebilmektedir. Bu süre 1 ile 8 hafta arasında değişebilmektedir. Akademisyenlerin değişim süresi ile ilgili pratik uygulama bir veya iki hafta arasında değişmektedir. Bir hafta beş iş günü, iki hafta on iş günü ile sınırlandırılmış, fakat akademisyenlerin yoğun iş yükü nedeniyle daha çok bir haftalık akademisyen değişimi tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Öğretim görevlileri değişimlerinde akademisyenler Avrupa'nın çeşitli Üniversitelerinde ders vererek farklı eğitim ve öğretim sistemlerinden haberdar olmakta böylece yüksek öğrenim kurumları arasında bilgi transferi gerçekleştirerek uzun vadede Yüksek Öğrenim kurumları arasında eğitim kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin fonlanmasından Ulusal Ajanslar (UA) kendilerine göre çeşitli fonlama stratejileri geliştirmişlerdir. İskandinav ülkelerine giden değişim öğrencilerine yaşam daha pahalı olduğu için orta ve doğu Avrupa ülkelerine oranla daha fazla tahsisat verilmektedir. Öğrenci değişimleri için popüler ülkeler arasında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya bulunmaktadır fakat İngiltere tüm bu ülkeler arasında en popüler ülke olup yaklaşık olarak gönderdiğinin üç katı kadar öğrenci almaktadır. İngiliz öğrencilerin değişimde gitmelerini teşvik etmek için UA'ları tarafından 500 Euro tahsisat verilmektedir.
Erasmus kapsamında değişimde bulunan öğrencilerden gittikleri okulun öğrenim ücreti alınmamaktadır. Ayrıca değişimde bulundukları süre zarfında tahsisat verilmektedir. Fakat gittikleri ülkede barınma ve yaşam masrafları öğrencinin kendisine ait olup öğrencilerin üzerindeki yükün hafifletilebilmesi için ‘'Karşılıksız Tahsisat ‘'(Complementary Grant) üniversite, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sanayici ve iş adamları dernekleri, ulusal ve bölgesel vakıflar tarafından verilen öğrenci bursları ve bazı ülkelerde milli eğitim bakanlıkları tarafından sağlanan burs imkanları değişim öğrencileri için mevcuttur.
Erasmus Programı kapsamında tüm değişimlerin ve projelerin ödemeleri iki taksit olarak gerçekleşmekte ilk ödeme toplam hibenin %70 veya % 80 'lik tutarı kadar olmakta ikinci ödeme ise final raporu verildikten sonra gerçekleşmektedir.
Değişim Öğrencisi Nasıl Olunur ?
Öğrenci değişimi, Erasmus Eyleminin en gözde ve aynı zamanda iş yükü en yoğun olan aktivitesidir. Öğrenci değişimi gerçekleşebilmesi için ilk önce yurtdışındaki bir üniversite ile İkili Anlaşma imzalanmalıdır. Potansiyel olarak değişime gidebilecek tüm öğrencilere duyurular yapılmalı ardından ilgilenen tüm öğrencilere program ve değişim koşulları ile ilgili bilgilendirilmelidir. Değişime gitmek isteyen öğrenciler ‘'Öğrenci Başvuru Formunu'' doldurarak fakültesinde ki ilgili akademik danışmana iletir ve tüm öğrencilerden gelen başvurular toplandıktan sonra öğrencilerle sözlü mülakat ve yabancı dil seviyelerini ölçmek için dil sınavı yapılır. Değişime gidecek öğrencilerin akademik olarak ortanın üstünde olması beklenir. Mülakatta öğrencinin değişime uygun olup olmadığı sınanır, yabancı dil sınavında ise gittiği üniversitede dersleri takip edebilecek derece dil bilip bilmediği ölçülür. Değişim öğrencilerinin genellikle farklı ortamlara uyum sağlayabilen, ülkesini ve üniversitesini iyi temsil edebilecek, sakin, çekingen olmayan, güncel konular hakkında bilgili ve sosyalleşmiş öğrencilerden seçimine özen gösterilir. Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra gitmesi kesinlik kazanan öğrenciler akademik danışmanlarıyla birlikte gideceği üniversitede alacağı / alabileceği derslerin seçimini yaparlar, aldığı derslerin kendi üniversitesine döndüğüne tanınmasını sağlamak için öğrenci, akademik danışmanı ve gideceği üniversitenin akademik danışmanı arasında ‘'Öğrenim Anlaşması'' imzalanır. Öğrencinin değişime hazırlanmasını kolaylaştırmak için Üniversitesinin Erasmus ofisi öğrenciye gideceği ülke, kültür ve üniversiteyle ilgili pratik bilgiler içeren bir oryantasyon programı hazırlayabilir ve bu kapsamda geliştirmiş olduğu dokümanları öğrenciye verir. Değişim öğrencilerinin en çok sorun yaşadığı konular arasında vize, barınma ve tahsisatlarının zamanda gelmemesi yer almaktadır.
Erasmus 2:  Yoğun Programlar ve Müfredat Geliştirme Projeleri
A.Yoğun Programlar ( Intensive Programs IP):
Yoğun programlar,  farklı katılımcı ülkelerin öğrenci ve öğretim görevlilerini bir araya getiren kısa eğitim programlarıdır.
B. Müfreadat geliştirme projeleri  ( Cirriculum Development –CD)
Erasmus programı kapsamında, herhangi bir alanda verilecek yükseköğretime ilişkin ders programlarının geliştirilmesini ve uygulanıp yaygınlaştırılmasını da desteklemektedir.
Erasmus 3: Tematik Ağlar  (Thematic Networks -TN)
Resmi olarak Mayıs 1996'dan beri yürürlükte olan Tematik ağlar, belirli bir disiplinde ya da akademik konuda ortak çalışmalar yürütmek üzere akademik birlikler, meslek kuruluşları, özel sektör ve kamu sektöründen gelen katılımcılar, hatta öğrenci organizasyonlarının bir araya gelmesi sonucu oluşur. Burada da temel amaç, üzerinde çalışılan konunun Avrupa boyutunu vurgulamak, eğer bir sorun alanı söz konusuysa ortak çözümler üretmektir. Bu ağlarda ele alınacak konular belirli bir disipline has olabileceği gibi disiplinler arası ya da çok disiplinli bir konu da olabilir.

Bölüm öğrencilerimiz 30 iş günü stajını, Staj Hareketliliği programından yararlanarak yurt dışında yapma olanağına sahiptir.

Erasmus Programı ve Staj Hareketliliği olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi  ve gerekli formları üniversitemiz Dış İlişkiler web sayfasından alabilirsiniz.                                                 

Link: http://international.cukurova.edu.tr/tr/default.asp

Erasmus Programıyla ilgili daha fazla bilgi aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz: Link: http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm